ท่องเที่ยวแนวเกษตร

การผลิตเกษตรปลอดสาร

การผลิตเกษตรปลอดสารพิษ
โดย..จำรัส  เซ็นนิล
 
      การเกษตรปลอดสารพิษ  เป็นการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ให้ได้ผลผลิตที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค ซึ่งมีการผลิตในรูปแบบต่างๆคือ
      ผักปลอดภัยจากสารพิษ  คือผักที่มีระบบการผลิตที่มีสารเคมีในการป้องกันและปราบศัตรูพืช รวมทั้งปุ๋ยเคมีเพื่อการเจริญเติบโต ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ยังมีสารพิษตกค้างไมเกินปริมาณที่กำหนดไว้ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑๖๓ พ.ศ.๒๕๓๘
      ผักอนามัย  คือผักที่มีระบบการผลิตที่มีการใช้สารเคมีในการป้องกันและปราบศัตรูพืชรวมทั้งปุ๋ยเคมีเพื่อการเจริญเติบโต ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ยังมีสารพิษตกค้างไม่เกินปริมาณที่กำหนดไว้ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ละมีความสะอาดผ่านกรรมวิธีการปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว ตลอดจนการขนส่งและการบรรจุหีบห่อ ได้คุณลักษณะตามมาตรฐาน
      ผักไร้สารพิษ คือผักที่มีระบบการผลิตทีไม่มีการใช้สารเคมีใดๆทังสิ้น ไม่ว่าจะเป็นสารเคมีเพื่อป้องกันและปราบศัตรูพืชหรือปุ๋ยเคมีทุกชนิด แต่จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทั้งหมด และผลผลิตที่เก็บเกี่ยวแล้วต้องไม่มีสารพิษใดๆทั้งสิ้น
      เกษตรอินทรีย์  คือระบบการผลิตที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม รักษาสมดุลของธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยมีระบบการจัดการนิเวศวิทยาที่คล้ายคลึงกับธรรมชาติ และหลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี
     สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและฮอร์โมนต่างๆตลอดจนไม่ใช้พืชหรือสัตว์ที่เกิดจากการตัดต่อทางพันธุกรรมที่อาจก่อให้เกิดมลพิษในสภาพแวดล้อม เน้นก ารใช้อินทรียวัตถุ เช่นปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก  ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยชีวภาพ ในการปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้ต้นพืชมีความแข็งแรง สามารถต้านทานโรคและแมลงได้ด้วยตัวเอง  รวมถึงการนำเอาภูมิปัญญาพื้นบ้านมาใช้ประโยชน์ด้วย ผลผลิตจะปลอดภัยจากอันตรายของสารพิษตกค้าง ทำให้ปลอดภัยทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และไม่ทำให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลงอีกด้วย
     สารพิษที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์โดยตรง หมายถึงสารเคมีสังเคราะห์ที่ใช้ในการควบคุมศัตรูพืช-สัตว์ เช่น ยาควบคุมโรคและแมลง ยาควบคุมวัชพืช และยาปฏิชีวนะตลอดจนสารเคมีสังเคราะห์ที่ใช้ในการเร่งการเจริญเติบโตหรือเร่งสารผลผลิตของพืชและสัตว์เช่นฮอร์โมนสังเคราะห์ และสารเร่งเนื้อแดงในสุกร
     การใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมีสังเคราะห์  ปุ๋ยอินทรีย์มีธาตุอาหารต่ำกว่าปุ๋ยเคมีมาก ปุ๋ยอินทรีย์จะช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุและจุลินทรีย์ให้ดินและช่วยทำให้โครงสร้างดีซึ่งจะช่วยให้ต้นพืชเจริญเติบโตแข็งแรงต้านตานต่อโรคและแมลงได้ดีกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีสังเคราะห์ ปุ๋ยอินทรีย์สามารถใช้ได้ปริมาณมากๆได้ไม่เป็นอันตรายต่อพืชเหมือนกับการใช่ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ทำได้ง่ายแต่ต้องใช้เวลาและแรงงาน  ปุ๋ยเคมีมีหลายชนิดแต่ละชนิดมีหลักการผลิตและวิธีการใช้ที่แตกต่างกัน
     -  ปุ๋ยคอก  คือมูลหรือสิ่งที่สัตว์ขับถ่ายออกมา มูลสัตว์ที่นำมาใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์นิยมนำมาใช้ในการเพาะปลูกกันมาก เช่น มูลของโค กระบือ  สุกร  เป็ด  และไก่ การใช้มูลสัตว์ผสมดินในการเพาะปลูก จะต้องให้มูลสัตว์ย่อยสลายจนสมบูรณ์หรือที่เรียกว่าเย็นตัวก่อน การใช้มูลสัตว์สดหรือที่ยังสลายตัวไม่สมบูรณ์จะต้องระมัดระวังและรู้จักวิธีใช้ หากใช้ไม่ถูกต้องจะทำให้ต้นพืชตายได้

blog comments powered by Disqus