เรื่องเล่าสุขภาพ

ชีพจรลงเท้า
                         สื่อสัญจร “ดั้นด้น ค้นหา รหัสลับ ทรัพยากรดิน”
                        ณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
                                                   อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
วันพฤหัสบดี 28 มีนาคม 2556
07.00 น. - 07.55 น.          พร้อมกัน ณ ปั๊มน้ำมัน ป.ต.ท. ถนนวิภาวดีรังสิต ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ
                                         รับประทานอาหารเช้า
08.00 น.                               รถโดยสารปรับอากาศออกเดินทางไปยัง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
10.30 น.                               ถึงสถานีวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน อ.ปากช่อง
10.45 น.                               สื่อมวลชน ร่วมกันปลูกต้นไม้คนละต้น เพื่อเป็นหมุดหมายที่ระลึก 
11.00 น.                           กล่าวต้อนรับคณะสื่อมวลชนและแนะนำศูนย์วิจัย ฯ
                                         โดย นายปรีชา โพธิ์ปาน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
11.10 น.                               บรรยายสรุป
                                                สถานการณ์ดินไทย : วิกฤติหรือโอกาส
                                                โดย นางกุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน
                                                มารู้จักดินกันหน่อย
                                                โดย นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ
                                                สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่เรียกจุลินทรีย์
                                                โดย ดร.ฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
12.00 น.                               รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.                               เข้าฐานค้นหารหัสลับ ทรัพยากรดิน - รหัสลับดินและชั้นดิน – รหัสลับจุลินทรีย์ในดิน
                                                - รหัสลับหญ้าแฝก
14.00 น.                               นั่งรถตระเวนชมการบริหารจัดการพื้นที่ในศูนย์วิจัยฯ กว่า 600 ไร่
14.30 น.                               เยี่ยมบ้าน “พอเพียงที่เพียงพอ” นายธัญญเทพ-นางดารณี มั่นมา
                                         ภายใต้คติ น้ำสร้างชีวิต ข้าวสร้างขวัญ พืชพันธุ์สร้างรายได้ บ้านพักพอเพียง บ้านดินเพียงพอ
15.30 น.                               เดินทางกลับ
18.00 น.                               ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 
                                                                                                    ..............................
  

blog comments powered by Disqus