เรื่องเล่าสุขภาพ

การพึ่งพาตัวเอง
อบรม"การพี่งพาตัวเองตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐น. ณ หมู่บ้านคลองห้วยไผ่  ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  อบรมฟรี
จัดโดย..คุณศรีอยู่  เลาสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชาวนาไทยอุตรดิตถ์

  •           ฟังการบรรยายและสาธิตเรื่่อง..การทำนาปลอดสารเคมี การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย การทำฮอร์โมนไข่สำหรับพืชและสัตว์
          โดย อ.พัฒน์  สันทัด
  •            ฟังการบรรยายและชมภาพสมุนไพรน่าปลูก เพื่อดูแลสุขภาพพึ่งพาตัวเองก่อนถึงมือหมอ             โดย อ.จำรัส เซ็นนิล
 
         
  สนใจลงทะเบียนอบรมฟรี ที่ ผอ.ศรีอยู่  เลาสัตย์ ๐๘-๗๘๕๐-๖๗๗๘
  

 คนกลาง ผอ.ศรีอยู่  เลาสัตย์blog comments powered by Disqus