เรื่องเล่าสุขภาพ

ส่วนกระจายเสียงในประเทศ สวท.
บรรยายกาศที่ห้อง ส่วนกระจายเสียงในประเทศ อาคาร ๑  สวท.
      วันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕


 ซ้าย ผอ.ไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ  ขวา คุณฟองสนาน  จามารจันทร์


 
ซ้าย ผอ.ปราณี  ศรีสุกใส ขวาบน ผอ.พัชรินทร์  เชยกลิ่นเทศ   ขวาล่างคุณสัญลักษณ์  เจริญเปี่ยม


                        ซ้ายสุดคุณปัญญา ชมจำปี

                                                คุณวโรกาส  มังกรพิศม์  

    
                               คุณสัญญา ภักดิ์โพธิ์
 
                           คนที่ ๒จากขวาคุณอรัญญา ชมชื่น


   ซ้ายคุณนิรมล  เหมือนจิต คุณพอใจ กลางคุณจันทิมา เสื้อสีฟ้าคุณเตชิน

 
                           คุณฟองสนาน และคุณภิญโญ  รุ่งสมัย
            
blog comments powered by Disqus