เรื่องเล่าสุขภาพ

ระวัง
ปศุสัตว์คุมเข้มเชื้อโรคปนเปื้อนในเนื้อสัตว์(พิเศษ/2555)
จากการที่มีข่าวว่าได้ตรวจพบเนื้อไก่สดที่แพ็กขายในซุปเปอร์มาร์เก็ต มีการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย      อี โคไล และเชื้อแซลโมเนลลาซึ่งเชื้อที่ปนเปื้อนทั้งสองชนิดบางส่วนพบว่าดื้อยานั้น นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงได้สั่งการเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบหาข้อเท็จจริง และจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในความปลอดภัยของการบริโภคเนื้อสัตว์อย่างไรก็ตามการบริโภคเนื้อสัตว์ต้องทำให้สุกก่อนบริโภคเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากเชื้อโรคและเชื้อดื้อยาต่าง ๆ
การตรวจเชื้อแบคทีเรีย อี โคไล และเชื้อแซลโมเนลลาในเนื้อสัตว์แต่ละปีกรมปศุสัตว์มีการตรวจมากกว่าหนึ่งหมื่นตัวอย่าง พบการปนเปื้อนน้อยมากทั้งนี้การปนเปื้อนเชื้อดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการขนส่ง การบรรจุและการวางจำหน่ายที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ขณะนี้กรมปศุสัตว์กำลังเสนอขอแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535 ให้ครอบคลุมถึงการขนส่งและการจำหน่าย เพื่อความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่การผลิตจากฟาร์มถึงสถานที่จำหน่าย และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเสนอสภาผู้แทนราษฏรพิจารณา
 
…………………………………………………………………..
 
ข้อมูล/ข่าว :  สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
เผยแพร่ :  เพ็ญศิริ  ดวงอุดม  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

blog comments powered by Disqus