เรื่องเล่าสุขภาพ

บรรยายพิเศษ
                         บรรยายพิเศษ
             โดย.อาจารย์สุวัฒน์  ทรัพยะประภา  นักวิจัยเท้าเปล่า
                            วิทยากรรายการทั่วทิศถิ่นไทย
วันเสาร์ที่ ๒๘  มกราคม ๒๕๕๕  วันเดียว รอบเดียว  ณ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยหนองจอก  เขตหนองจอก  กทม. (ห่างจากสถานีตำรวจหนองจอก ๓  กม.)ท่านจะได้ฟังการสรุปผลงานในรอบ ๕  ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๕  เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐น.
          โครงการวิจัยการปลูกข้าว ใส่ปุ๋ยครั้งเดียว  รอเกี่ยว  ๑๐๐  ถัง
 
                สำรองที่นั่งฟรี ๐-๒๙๘๙-๙๖๙๐
                   ---------------------------

blog comments powered by Disqus