เรื่องเล่าสุขภาพ

รถไฟไม่ไผ่
รถไฟไม้ไผ่เมืองพระตะบอง กัมพูชา


  ภาพโดย คุณสุเทพ พวงมะโหด


blog comments powered by Disqus