เรื่องเล่าสุขภาพ

สื่อสัญจร"ชีพจรลงเท้า"
กำหนดการสื่อสัญจร
อ่างเก็บน้ำ น้ำปี้
ความหวังของชาวเชียงม่วน
21-22 พฤษภาคม 2556
 
วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2556
 
05.30 น. - 06.30 น. พร้อมกันบริเวณหน้าเคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์  ท่าอากาศยานดอนเมือง***
07.30 น.   เดินทางโดยเที่ยวบิน DD8818 ไปยังท่าอากาศยานจังหวัดน่าน
09.05 น.   ถึงท่าอากาศยานจังหวัดน่าน
09.30 น.   เดินทางไปยัง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
11.00 น.   ถึงที่พัก ภูเพียงดาว รีสอร์ท / เช็คอิน-พักผ่อน
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. - 16.30 น.   - สำรวจสภาพแม่น้ำยม และลำน้ำปี้  ลำน้ำสาขาของแม่ยม
                                 - เยี่ยมชมสภาพพื้นที่การเกษตร / พูดคุยซักถามสภาพปัญหาเกษตรกรเชียงม่วน
17.00  น.     กลับเข้าที่พัก
18.00  น.     รับประทานอาหารเย็น
21.00 น.      พักผ่อนตามอัธยาศัย  
 
  
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556
 
07.00 น. - 08.30 น.          รับประทานอาหารเช้า
08.30 น. - 09.00 น.          ลงทะเบียน/รับเอกสาร การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาทบทวนเพิ่มศักยภาพโครงการอ่างเก็บน้ำ น้ำปี้ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
09.00 น. - 09.10 น.          กล่าวเปิดการประชุม โดยตัวแทนกรมชลประทาน
09.10 น. - 09.30 น.          ชมวีดิทัศน์โครงการ
09.40 น. - 10.00 น.          พักรับประทานอาหารว่าง
10.00 น. - 10.45 น.          - ภาพรวมการพัฒนาลุ่มน้ำยม
                                                โดย  ดร.สมเกียรติ  ประจำวงษ์
                                                ผู้อำนวยการ สำนักบริหารโครงการ  กรมชลประทาน
                                                - ภาพรวมโครงการอ่างเก็บน้ำ น้ำปี้              
                                                โดย ดร.บุญส่ง  ไข่เกษ 
ผู้จัดการ โครงการศึกษาทบทวนเพิ่มศักยภาพการเก็บน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้
                                                - สรุปผลการศึกษาทบทวนความเหมาะสมของโครงการ
                                                โดย นายนิรันดร์  บางท่าไม้
                                                ผู้เชี่ยวชาญด้านอุทกวิทยา และด้านวางโครงการ
                                                - สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และสังคม
                                                โดย นายสรัน  วังใน ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
11.00 น. - 12.30 น.          แถลงข่าว “อ่างเก็บน้ำ น้ำปี้  ความหวังของชาวเชียงม่วน”  
- นายชูชาติ  กีฬาแปง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
                                                - นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ  อธิบดีกรมชลประทาน
                                                - ดร.บุญส่ง ไข่เกษ  ผู้จัดการโครงการศึกษาฯ
                                                - ตัวแทนชุมชนชาวเมืองเชียงม่วน
12.30 น. - 13.30 น.          รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. - 15.30 น.          เดินทางกลับจากเชียงม่วนถึงจังหวัดน่าน
15.30 น. - 17.00 น.          นั่งรถชมตัวเมืองน่าน/แวะวัดพระธาตุภูมินทร์
17.00 น. - 18.00 น.          รับประทานอาหารเย็น
19.35 น. - 21.10 น.          เดินทางจากจังหวัดน่านถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
 
                                                                                ****************
 

 
ผู้ประสาน "ฮัลโหล..คุณจำรัส กลับวันที่ ๒๓ ได้หรือเปล่า เครื่องบินเต็ม เหลือนักข่าว ๒ คน ต้องพักต่ออีกคืน คุณจำรัส อยู่ได้ไหม"  ผู้ประสานโทรมาขอผู้สมัครใจ

 
จำรัส   " ได้ครับ แล้วผมอยู่กับใคร กับคุณ กับนักข่าวสาว หรือ....?  จะได้แว็ปหาแฟนคลับ ฮ่าๆๆ"
 
                                                          ---------------------------------------------
                          
  วันที่  ๒๗-๒๘-๒๙ พค.๒๕๕๖  เยี่ยมแฟนคลับหนองบัวลำภู
 
   โดยเฉพาะวันที่ ๒๘ พค.๕๖   เวลา ๐๘.๓๐น.-๑๖.๐๐น. พบกับแฟนคลับ 
        ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู
 

blog comments powered by Disqus