เรื่องเล่าสุขภาพ

สื่อมวลชนสัญจร
กำหนดการสื่อมวลชนสัญจร
“ไฟฟ้าพลังน้ำชลประทาน
ณ โครงการเขื่อนเจ้าพระยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
วันที่ 23 เมษายน 2556
**************************************
               
07.00 น. พร้อมกัน บริเวณหน้าตึกอำนวยการ ณ กรมชลประทาน สามเสน 
07.30 น.                 เดินทางไปเขื่อนเจ้าพระยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
10.00 น.                 ถึง เขื่อนเจ้าพระยา
10.15 น.                 พร้อมกัน  ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารควบคุมเขื่อนเจ้าพระยา
                                                กล่าวต้อนรับคณะสื่อมวลชน
โดย  นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ  อธิบดีกรมชลประทาน
10.30 น.                 บรรยายสรุป   ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทาน
ทั่วประเทศ
                                                โดย  ผู้แทนสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน
                                                ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
10.45 น.                 บรรยายสรุป การบริหารจัดการน้ำเขื่อนเจ้าพระยา  สู่พื้นที่การเกษตร 12 ล้านไร่
                                                โดย นายฎรงค์กร   สมตน
                                                ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 12
11.00 น. บรรยายสรุป  โครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนเจ้าพระยา   เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี บรมราชาภิเษก
                                                โดยผู้แทน  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  (กฟผ.)
11.15 น.                 สื่อมวลชนซักถาม
11.45 น.                 เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนเจ้าพระยาฯ
12.30 น.                 รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ร้านณัฐชนน รีสอร์ท
13.30 น.                 เดินทางกลับ
16.00 น.                 ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 
                                                                                ******************** 
 คุณฎรงค์กร  สมตน ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๑๒
        คณะสื่อมวลชนวิทยุ-โทรทัศน์-สิ่งพิมพ์ ๓ คันรถตู้ออกเดินทางจากกรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯนำโดยคุณธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพียง ๒ ชั้วโมงเศษๆก็ถึงเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาทเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการ “โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนเจ้าพระยา เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปีบรมราชาภิเษก”
        ภาพที่ผมเห็นแล้วอดบันทึกภาพไว้ไม่ได้คือบรรดาเหล่านกมาเล่นน้ำคอยดักปลาบริเวณหลังเขื่อนนับร้อยก่อนที่จะไปชมโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เจ้าหน้าที่เขื่อนให้การต้อนรับอย่างดีทั้งกาแฟขนมและขาดไม่ได้คือส้มโอชัยนาทรสชาติอร่อย หลังจากนั้นได้เข้าห้องประชุมรับฟังบรรยายสรุปจากคุณฏรงค์กร  สมตน ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๑๒ คุณชัชชม ชมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการน้ำ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา และตัวแทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
       โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปีบรมราชาภิเษก เป็นความร่วมมือเพื่อการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( กฟผ.) กับกรมชลประทานเพื่อสนองนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนและลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐  ที่มีมติให้จัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนชลประทาน ๖  เขื่อน ได้แก่ เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาท เขื่อนนเรศวรจังหวัดพิษณุโลก เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรี เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนจังหวัดพิษณุโลก เขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีและเขื่อนขุนด่านปราการชลจังหวัดนครนายก    ปัจจุบันการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำนำร่องแล้วเสร็จ ๓ แห่งคือเขื่อนเจ้าพระยา เขื่อนนเรศวรและเขื่อนขุนด่านปราการชล
       สำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้านั้น เป็นการนำน้ำที่เขื่อนระบายลงท้ายน้ำมาผ่านเครื่องผลิตไฟฟ้า ก่อนที่จะระบายลงท้ายน้ำตามเดิม วิธีการดังกล่าวจะทำให้น้ำไม่สูญหายไปไหนและไม่มีการปนเปื้อน อีกทั้งอุณหภูมิน้ำจะไม่สูงขึ้น น้ำจึงถูกใช้ประโยชน์และมีคุณค่ามากขึ้น ไม่ส่งผลกระทบต่อการนำไปจัดสรรเพื่อทำการเกษตร เพราะโดยปกติแล้วน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาที่ถูกปล่อยทิ้งลงท้ายน้ำจะมีปริมาณ ๑๐,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
   

blog comments powered by Disqus