ติดต่อจำรัส เซ็นนิล

สถานที่ติดต่อ  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม.๑๐๔๐๐   
 มือถือ ๐๙-๙๒๘๗-๙๑๔๗   E-mail:Chamrat.Chennil@Gmail.Com
ติดตามข้อมูลข่าวสาร ท่องเที่ยวเชิงเกษตร สมุนไพร ตำรายา สุขภาพ อาชีพ  และกิจกรรมการอบรมต่างๆได้ที่  
www.jamrat.net